WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA SŁONECZKO W KOTLINIE
Dyrektor Przedszkola - mgr Beata Siudzińska
KRASNALE           MISIE           BIEDRONKI           SMERFY           TYGRYSKI           KUBUSIE           KOTKI          PSZCZÓŁKI
MISJA PRZEDSZKOLA 
1. Rozwijamy umiejętność współżycia 
   w grupie.
1. Dziecko zna kolegów w grupie.
2. Potrafi współdziałać w zabawie 
2. Kształtujemy wytrwałość, życzliwość,                   opiekuńczość.
1. Dziecko stara się wykonać podjęte przez siebie zadania.
2. Przeciwstawia się przejawom samolubstwa, przezywaniu, dokuczaniu.
 3.Poznaje wartość koleżeństwa.
 4.Sprawia radość innym przez świętowanie imienin, urodzin,           przygotowywanie upominków. 
3. Stwarzamy klimat akceptacji dla inności.
1.Dziecko właściwie odnosi się do kolegów  niepełnosprawnych: współdziała, pomaga.
 2.Rozumie przyczyny różnicowania zadań   i obowiązków.
 3.Umie zaakceptować inny sposób      myślenia, tolerować i szanować    odmienność zdań.
4. Umożliwiamy poznawanie dziedzictwa       kulturowego i rozwijamy ciekawość 
    świata.
1. Dziecko nabywa świadomości przynależności narodowej.
2. Ma poczucie więzi z najbliższym otoczeniem.
3. Rozwija własną ciekawość poznawania innych mieszkańców Ziemi, ich zwyczajów, otoczenia, w którym żyją. 
5. Rozbudzamy zainteresowanie    bogactwem świata przyrodniczego.
1.Dziecko rozumie zależność człowieka      od przyrody i przyrody od    działań    człowieka. 
2.Zna sposoby ochrony przyrody.
3.Dostrzega różnorodność gatunków roślin    i zwierząt.
4.Zdobywa umiejętność obserwacji
   i wyciągania wniosków. 
6. Wdrażamy poglądy i postawy      sprzyjające zdrowiu.
1. Dziecko potrafi dbać o higienę osobistą.
2.Stosuje zasady prawidłowego  odżywiania się, kulturalnego spożywania  posiłków.
3.Zna zagrożenia wynikające
 z nieprzemyślanych zabaw w domu  
  i poza domem.
 4.Uczy się ograniczać zaufanie do    nieznajomych osób.